English français youtube facebook בקרו בבלוג שלנו

פורום העמותות הפועלות למען נוער בסיכון

נוסף על תמיכתה בעבודת העמותות עצמן יזמה הקרן הקמת פורום של עמותות הפועלות למען נוער בסיכון באמצעות כלים טיפוליים יחודיים. 


מטרת הפורום:

· לעזור לעמותות לפעול למען בני הנוער, תוך שיפור מתמיד של יכולותיהם המקצועיות, הארגוניות והטיפוליות

· לזמן לעמותות אפשרות להכיר עמותות נוספות הפועלות בתחום זה לצורך יצירת שיתופי פעולה, ולמידה הדדית ומשותפת

· לסייע לעמותות לקדם את השימוש בכלים שפותחו על ידם לשם הרחבת מעגלי השפעתם

· להעלות את המודעות אצל גורמי חינוך ורווחה לקיומם של כלים טיפוליים רבים שמופעלים בהצלחה בשטח

· להגביר את השימוש בכלים שונים על מנת לאפשר לכמה שיותר נערים ונערות בסיכון ליהנות מדרכים יחודיות שעשויות להיות עבורן מפתח לחזרה לאורח חיים נורמטיבי.


הפורום מתכנס אחת לשנה ומתארח בכל פעם בעמותה אחרת.

Design by Shoval Pro LTD.